שיפוי המעסיק עבור תשלום דמי בידוד


ספטמבר 2021

הנדון: שיפוי המעסיק עבור תשלום דמי בידוד

הוראות חדשות החל מיום 5.8.21

בידוד שהעובד חייב בו מכח צו בריאות העם אינו מחלה כהגדרתה בחוק דמי מחלה.

מיהו "עובד בבידוד מזכה" – עובד השוהה בבידוד ומתקיים בו אחד מהתנאים הבאים:

  1. קיבל מנת חיסון ראשונה וטרם חלפו 30 ימים מהמועד שבו קיבל את מנת החיסון האמורה או שקיבל 2 מנות חיסון וטרם חלפו 7 ימים מהמועד שבו קיבל את מנת החיסון השנייה.
  2. מחלים והמציא למעסיק אישור על כך והוא חייב בבידוד.
  3. מנוע מלהתחסן והמציא לכך אישור רפואי.
  4. קטין
  5. העובד הינו "הורה מלווה"

מיהו "עובד שהוא הורה מלווה" – עובד שמתקיימים בו כל אלה:

  1. נעדר מעבודתו משום שילדו חייב בבידוד.
  2. לא חלה עליו חובת בידוד.
  3. ילדו אינו חוזר מחו"ל או חולה.
  4. מסר הצהרה למעסיק לפיה הוא ההורה היחיד ששהה בבידוד ושמר על הילד בתקופת הבידוד.
  5. מסר דיווח לגבי הבידוד של ילדו והמציא למעסיק העתק מהדיווח.

תשלום לעובדים – יהא רק עבור ימי עבודה שבהם העובד נוהג לעבוד בהתאם למשרתו הרגילה.

עובד מחוסן או מחלים או הורה מלווה – זכאים לקבל מהמעסיק 100% תשלום עבור ימי עבודה בהם נעדרו מהעבודה בתקופת הבידוד, למעט היום הראשון ( ניתן להמיר יום זה ביום חופשה).

עובד שאינו מחוסן – זכאי לתשלום 75% משכרו, למעט היום הראשון (ניתן להמיר יום זה בחופשה)

ניכוי ימי מחלה ממכסת ימי המחלה של העובד – עבור הימים בהם שהה העובד בבידוד, יופחתו לו רק 3 ימים מצבירת ימי המחלה.

עובד שחזר מחו"ל – אם נסע מטעם המעסיק וחלה עליו חובת בידוד יהא זכאי מהמעסיק בעד כל ימי העבודה בהם נעדר. אם נסע עקב נסיעה פרטית לא יהיה זכאי לתשלום עבוד היעדרות עקב הבידוד.

קיצור תקופת הבידוד המקסימלית עבורה ניתן לקבל דמי בידוד קוצרה ל – 7 ימים או עד לקבלת תשובה לבדיקת הקורונה השנייה אם נערכה ביום השביעי לבידוד, לפי המאוחר.

עבודה בזמן הבידוד – עובד שעבד בזמן הבידוד לא יהא זכאי לדמי בידוד והמעסיק לא זכאי לשיפוי מהמדינה. ניתן לקבל דמי בידוד חלקיים אם העובד עבד באופן חלקי בזמן הבידוד.

עובד שהיה בבידוד והפך לחולה קורונה – חל חוק דמי מחלה, ויקבל רציפות תקופות מתחילת הבידוד. המעסיק יהא זכאי לדמי בידוד עבורו עד היום שלפני הפיכתו לחולה מאומת.

שיפוי למעסיק אשר שילם לעובדו דמי בידוד, יהא זכאי להחזר מהמדינה כדלקמן:

עבור יום עבודה אחד – 100%

עבור שאר ימי הבידוד – מי שביום 1.8.20 העסיק יותר מ – 20 עובדים , יקבל שיפוי 50%.

מי שביום 1.8.20 העסיק פחות מ- 20 עובדים, יקבל שיפוי 75%.

הארכת תחולת החוק הקודם , כך שניתן לקבל תשלום עבור מי שהיום הראשון שלו בבידוד היה עד 31.10.21. ניתן להגיש בקשה עד 90 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד.

תשלום רטרואקטיבי להורה ששהה עם ילדו – הורה מחוסן או מחלים ששמר על ילדו בזמן החיסון, זכאי לקבל 100% מדמי הבידוד, רטרואקטיבית מ – 1.1.21 ועד 4.8.21 ( בהתאם לתנאי הזכאות שהיו עד 4.8.21 ).

הצהרת הורה – המעסיק מחויב לקבל מההורה הצהרה לפיה הוא ההורה היחיד ששהה בבידוד ושמר על הילד בתקופת הבידוד. ניתן לפצל את תקופת הבידוד של ילד בין 2 הורים.

מועדי הגשת בקשות – כיום ניתן להגיש בקשות לביטוח לאומי לשיפוי המעסיק בגין דמי בידוד ששולמו לעובדים, שהיום הראשון של הבידוד היה עד יום 4.8.21.

לפי החוק החדש, ניתן יהיה להגיש בקשות לשיפוי דמי בידוד שהיום הראשון של הבידוד הינו החל מיום 5.8.21. את הבקשות לפי החוק החדש ניתן יהיה להגיש רק לאחר 15.10.21.

שימו לב: התשלום משולם רק עבור תקופות בידוד שדווחו למשרד הבריאות בזמן אמת.

 

בברכת בריאות