מיסוי מתנות לחגים


ספטמבר 2021

לקוחות וידידים נכבדים,

הנדון: מיסוי מתנות לחגים

מעבידים רבים נוהגים לתת לעובדיהם שי לכבוד החג. השי יכול להיות בדמות תווי שי, מתנה או כסף.

שי לחג נחשב טובת הנאה, כמו כל טובת הנאה הניתנת לעובד במסגרת עבודתו ולכן הוא חייב במס.

עמדת מס הכנסה

"במקרים של רכישה מרוכזת של תלושי שי בידי מעביד, ניתן להתייחס להפרש שבין עלות התלושים לשווי הקנייה שלהם, כהנחה מסחרית הניתנת למעביד, ולפיכך אינה נכללת בשווי ההטבה".

לכן, שווי ההטבה שיש לזקוף לעובד הינו בגובה עלות תווי השי למעסיק, ולא בגובה הערך הנקוב של תווי השי".

מע"מ – זקיפת שווי כולל מע"מ לעובד שקיבל מתנה

מעסיק שמעניק לעובד מתנה כלשהי , כמו בקבוק יין, ששולמה כנגד חשבונית מס, הרי שיש לזקוף לעובד שווי כולל מע"מ כפי שנקוב בחשבונית המס.

שי לעובדים באירועים אישיים או משפחתיים

מתנות בסכום סביר שנותן המעביד לעובדו לרגל אירוע משפחתי או אישי, כגון: נישואין, הולדת ילדים, בר/בת מצווה וכו', אין להוסיפן בשכר ואין לחייבן במס כל עוד שווין עד 210 ₪, למתנה הניתנת לא יותר מפעם בשנה. כל סכום העולה על כך, מתחייב במס כטובת הנאה החייבת במס.

מהיבט המעביד – הוצאה בעבור מתנה לעובד בגין אירוע אישי כאמור, תותר בניכוי אצל המעביד עד לתקרה בסך 210 ₪.

מתנות ללקוחות וספקים

בשונה מעובדים, כאן אין הבחנה בין שי לחגים ובין מתנה לאירועים אישיים. סכום ההוצאה המותרת מוגבל בחישוב שנתי לכל אדם מקבל המתנה.

סכום ההוצאה המותרת נקבע לסך של 210 ₪ לאדם בשנה.

מקבל המתנה, לקוח/ספק, אינו חייב במס בגינה, ואילו נותן המתנה יכול לרשום אותה כהוצאה כאמור לעיל.

יש לציין במסמך את שם מקבל המתנה, את הקשר שלו לעסק ואת נסיבות הענקת המתנה.

האמור לעיל חל גם על מלכ"רים ולא רק על עסקים.